GIT ลงนาม MOU คณะวิศวกรรมฯ มทร.อีสาน ยกระดับห้องปฏิบัติการ-งานวิจัย

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติลงนาม MOU กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมมือยกระดับห้องปฏิบัติการ งานวิจัย การพัฒนาบุคลากร และผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยว่า GIT ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเรื่อง การดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาวัสดุ และกระบวนการผลิตเครื่องประดับและโลหะมีค่า กับ ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัสดุ และกระบวนการผลิต รวมทั้งการตรวจสอบเครื่องประดับและโลหะมีค่าตามมาตรฐาน GIT standard โดยมีนายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการ GIT และ ผศ.ดร.สุรัตน์ วรรณศรี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นสักขีพยานในการลงนาม

“การลงนามความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการมุ่งเน้นมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า งานวิจัย การบริการทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ โดยให้สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านอัญมณีและเครื่องประดับไปประยุกต์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้” นายสุเมธกล่าว

สำหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรให้กับอุตสาหกรรม รวมถึงมีห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนาวัสดุตัวเรือนเครื่องประดับ สำหรับผลิตงานวิจัยและงานวิชาการ

ส่วน GIT เป็นหน่วยงานที่วางยุทธศาสตร์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาด การยกระดับฝีมือแรงงาน การเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรของอุตสาหกรรมในทุกๆ ด้าน และยังเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสามารถยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้อยู่ในชั้นแนวหน้าของโลกได้อย่างยั่งยืนในเวทีสากล