บอร์ดCRC พับแผนลงทุน Selfridges Group ห้างหรูในยุโรป

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

มติบอร์ด CRC เคาะไม่เข้าลงทุนใน Selfridges Group ห้างหรูในยุโรป มองการลงทุนโดย “ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์” (HCDS) สามารถใช้ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจของ HCDS เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้

วันนี้ 24 มกราคม 2565 นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ได้มีมติไม่เข้าลงทุนไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดใน Selfridges Group (ห้างหรูในยุโรป) ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อกิจการ แทนบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด (HCDS) ภายใต้ Flagship Undertaking Letter

 

ทั้งนี้ภายใต้ Flagship Undertaking Letter บริษัทมีสิทธิเข้าลงทุนในธุรกิจห้างสรรพสินค้าที่ไม่รวมส่วนของอสังหาริมทรัพย์ (ลงทุนใน Operating Companies) ใน Selfridges Group บางส่วนหรือทั้งหมด ได้ก่อนวันที่การเข้าลงทุนภายใต้สัญญาซื้อกิจการ Selfridges Group ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ (Closing Date) หรือเข้าลงทุนในธุรกิจห้างสรรพสินค้าใน Operating Companies ใน Selfridges Group ทั้งหมดต่อจาก HCDS ได้ภายใน 90 วันนับจากวันที่ HCDS เข้าลงทุนสร็จสมบูรณ์ ในราคาตามที่ตกลงกันใน Flagship Undertaking Letter

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยเฉพาะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย และกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาโอกาสในการเข้าลงทุนในธุรกิจห้างสรรพสินค้าใน Operating Companies ใน Selfridges Group ตามที่ได้รับการเสนอจาก HCDS และความเหมาะสมทางด้านธุรกิจของบริษัทฯ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหาก HCDS เป็นผู้เข้าประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าดังกล่าว โดยพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ อย่างรอบคอบ ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน นโยบายโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ ความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงมูลค่าเงินลงทุนและเงื่อนไขต่างๆ ในสัญญาซื้อกิจการ

 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติที่สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบว่า จากข้อมูลและการวิเคระห์ที่ได้รับ บริษัทฯ จะไม่เข้าลงทุนในธุรกิจห้างสรรพสินค้า Selfridges Group ตามที่ได้รับการเสนอจาก HCDS รวมไปถึงไม่เข้าลงทุนภายใน 90 วันนับจากวันที่ HCDS เข้าลงทุนในธุรกิจห้างสรรพสินค้าดังกล่าวด้วย

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีความเห็นว่า การลงทุนโดย HCDS จะช่วยให้บริษัทฯ ในฐานะกลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล (Central Group) อาจใช้ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจของ HCDS เช่น ความสัมพันธ์กับแบรนด์คู่ค้าระดับโลก เพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโอกาสในการเข้าลงทุนดังกล่าว โดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com